pošli tiskni

Obchodní podmínky

 • Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě ADLABAR – Adéla Bartošová, DiS., a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 • Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  1. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
  2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
  3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
  4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů.
  5. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 • Cena zboží
  1. Cena je uvedena v Kč s DPH, není závazná a dodavatel si vyhrazuje právo její změny.
   V případě, že cena bude vyšší, než je uvedena na objednávce, je povinen neprodleně informovat kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.
  2. Pro významné zákazníky lze poskytnout individuální slevu.
 • Dodací podmínky
  1. Zboží lze zaslat na jakoukoliv existující adresu v České republice.
  2. Zboží Vám bude dodáno způsobem, který si vyberete při odesílání objednávky. Zboží je doručeno Českou poštou. Je možný i osobní odběr.
  3. Přepravné a balné je ZDARMA při objednávce vyšší než 3 500 Kč vč. DPH.
  4. V případě, že objednávka je nižší než 3 500 Kč vč. DPH, je základní cena přepravného a balného stanovena na 140 Kč.
  5. Přepravné ani balné se neplatí v případě osobního odběru.
  6. U některých produktů může být specifická cena přepravného a balného, jeho přesná výše se zobrazuje ještě před dokončením objednávky.
  7. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři, není-li telefonicky dohodnuto jinak.
 • Práva a povinnosti prodávajícího
  1. Prodávající má povinnost vyřídit objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky.
  2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a dodavatel se zavazuje, že veškeré osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem O ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.
  3. Dodavatel má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
  4. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. V případě, že cena bude vyšší, než je uvedena na objednávce, je povinen neprodleně informovat kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.
 • Práva a povinnosti kupujícího
  1. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho celkovou cenu. S celkovou kupní cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
  2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od jeho dopravce. Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po převzetí zboží. Zjištěnou vadu je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu.
  3. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturovaným zbožím a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněnou fakturu, je povinen o tom prodávajícího nejpozději do 3 dnů informovat. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.
  4. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (nevztahuje se na osobní převzetí zboží v místě prodávajícího). Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.)
  5. Kupující dává souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů a to vyplněním registračního formuláře nebo závazné objednávky.
  6. Kupující je povinen uvádět pravdivé údaje.
  7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
 • Záruční podmínky
  1. Délka záruky je uvedena na produktové stránce. Tato doba začíná dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny se záruční doba prodlužuje. Zákazník dostane nový doklad a další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto dokladu.
  2. Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu dodavatele. Pokud zde bude závada uznána jako záruční, je bezplatně opravena. Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Zákazník prokazuje nárok na záruku fakturou. Servisní středisko po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběratele zpět.
  3. Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.
  4. V případě neoprávněné reklamace bude oprava účtována.
 • Reklamace
  1. Reklamace budou vyřízeny v souladu s platným právním řádem ČR.
 • Závěrečná ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
  2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně případných nákladů na dopravu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
  3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 17. listopadu 2013.
Košík Akce
Novinky